روغن های حامل

روغن های حامل چه هستند و چگونه می توان از آن ها استفاده کرد؟

روغن های حامل و روغن های اساسی از گیاهان ساخته می شوند. روغن های حامل برای رقیق کردن روغن های اساسی و "حمل" آن ها به پوست شما استفاده می شود. به این دلیل که روغن های اساسی قوی هستند و اگر مستقیماً روی پوست قرار بگیرند، می توانند باعث تحریک شوند، اکثر روغن های حامل بدون بو یا کمی معطر...

ادامه متن